PLN

Regulamin

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną§ 1
Wstęp


Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.zielonykot.pl prowadzonego przez Hanna Rochacka prowadzą działalność gospodarczą pod firmą „Sklep ZIELONY KOT Hanna Rochacka” ul. Chmielna 26, 00-020 Warszawa, NIP 526-015-49-61, REGON 011012316, wpisaną do rejestru przedsiębiorców - Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Sklepu Internetowego.

Dane do szybkiej komunikacji ze Sprzedawcą (Dane adresowe / kontaktowe/ reklamacyjne):

Dane teleadresowe:
Zielony Kot
ul. Chmielna 26,
00-020 Warszawa

Email: sklep@zielonykot.pl
Telefon: +48 22 826 51 18
Mobile: +48 501 214 907
Tel/Fax: +48 22 826 62 57

Godziny otwarcia:
pn–pt: 10:30 – 19:15
sob: 11:00 – 17:00
§ 2
Słownik pojęć


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Konto (Konto Klienta) – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień, a także składać Zamówienia po zalogowaniu bez konieczności podawania swoich danych osobowych;
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 5. Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;
 6. Sklep Internetowy (dalej także jako „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.zielonykot.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu;
 7. Strona – Usługodawca lub Klient;
 8. Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;
 10. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;
 11. Usługodawca (także „Sprzedawca”) – Hanna Rochacka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Sklep ZIELONY KOT Hanna Rochacka” ul. Chmielna 26 00-020 Warszawa, NIP 526-015-49-61, REGON 011012316, wpisana do rejestru przedsiębiorców - Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki
 12. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827);
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.
§ 3
Obowiązki Stron

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad.
 3. Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej (np. w opisie Towaru wskazany jest inny termin dostarczenia Towaru).
§ 4
Zamówienia


 1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego niezależnie od tego czy dokonał Rejestracji.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę internetową Sklepu, a następnie dokonać wyboru Towaru dostępnego w Sklepie Internetowym i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
 3. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Usługodawcy przez Klienta.
 4. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe są jest po akceptacji treści Regulaminu.
 5. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 6. Wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.
 7. Klient ma prawo do rezygnacji z Zamówienia lub zmiany Zamówienia w dowolnym momencie przed realizacją Zamówienia (przed wysyłką Towaru). Celem odwołania Zamówienia, Klient powinien bezzwłocznie skontaktować się ze Usługodawcą wysyłając e-maila na adres: sklep@zielonykot.pl lub dzwoniąc pod numer +48 22 826 62 57 lub +48 22 826 51 18.
§ 5
Ceny, płatności oraz dostawa Towaru


 1. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają wszystkie składniki, w tym podatek. Ceny podane w walutach przeliczane są wg. aktualnego kursu danej waluty w NBP i również zawierają wszystkie składniki, w tym podatek.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:
  1. przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy (przedpłata),
  2. za pobraniem tzn. gotówką przy odbiorze Towaru (wysyłka za pobraniem),
  3. gotówką lub kartą płatniczą w przypadku odbioru osobistego Towaru,
  4. gotówką lub kartą płatniczą w przypadku odbioru osobistego Towaru,
  5. za pośrednictwem serwisu PayU – płatność online przelewem albo kartą kredytową/debetową (serwis udostępniany przez PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444) (PayU to bardzo szybka i wygodna forma płatności, która zapewnia błyskawiczny termin realizacji wpłaty i jej zaksięgowanie na naszym koncie, dzięki czemu możemy od razu wysłać zamówiony przez Państwa Towar);
  6. za pośrednictwem serwisu PayPal udostępnianego przez PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu,
  7. kartą podarunkową wprowadzając nr karty podarunkowej, przy czym jeżeli płatność kartą podarunkową okaże się niewystarczająca (mniejsza wartość środków na karcie niż wartość Zamówienia), pozostałą cześć kwoty Klient może uiścić w sposób określony w lit. a-d powyżej.
 3. Płatności zagraniczne mogą być realizowane tylko i wyłącznie poprzez przelew na rachunek bankowy Usługodawcy za pośrednictwem serwisu PayPal.
 4. Szczegółowe formy płatności określone są zawsze podczas realizacji Zamówienia oraz w zakładce (podstronie Sklepu) „Sposoby płatności”.
 5. Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji (do wysyłki) niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, przy czym w przypadku płatności przelewem termin będzie liczony od dnia zaksięgowania wpłaty za Towar na rachunku bankowym Usługodawcy.
 6. Usługodawca dostarcza zamówione Towary za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub firmy kurierskiej. Dostawa trwa zazwyczaj 1-2 dni robocze w przypadku wybory firmy kurierskiej albo w przypadku Poczty Polskiej - 1-3 dni robocze (przesyłka priorytetowa) i około 7 dni przy przesyłce za granicę.
 7. Zamówienia z odbiorem osobistym w sklepie stacjonarnym zostają przygotowane w ciągu 2 godzin od złożenia zamówienia.
 8. Koszty dostawy są zawsze wyraźnie wskazane podczas składania Zamówienia, przy czym dostawa Towarów na terytorium RP o łącznej wartości powyżej 200,00 zł jest pokrywana przez Usługodawcę.
 9. W celu skutecznej realizacji Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających jego realizację wskazanych przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
Odbiór przesyłek
 1. W przypadku płatności za pobraniem, Klient zobowiązuje się do odbioru oraz uregulowania należności za zakupione Towary (wraz z kosztami przesyłki) bezpośrednio u kuriera doręczającego przesyłkę, lub w urzędzie Pocztowym. W przypadku uchylania się Klienta od zapłaty za dostarczoną przesyłkę, tj. w przypadku niewykonania Umowy sprzedaży przez Klienta, Poczta zwróci przesyłkę Sprzedającemu (po 14 dniach od pierwszej próby doręczenia). W takiej sytuacji, tj. w przypadku niewykonania Umowy sprzedaży przez Kupującego Sprzedawca może wezwać Kupującego do jej wykonania, a także żądać naprawienia szkody wyrządzonej mu przez niewykonanie Umowy sprzedaży przez Kupującego, co oznacza w szczególności pokrycie kosztów przesyłki w obie strony oraz wezwania do wykonania umowy, zapłaty.
 2. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugerujemy, aby Konsument sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia:
  1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
  2. niekompletności przesyłki,
  3. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,
   Konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o zaistniałej sytuacji. W każdym wypadku, w razie uszkodzeń sugerujemy sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności dostarczyciela przesyłki.
 3. Klient niebędący Konsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę niebędącego Konsumentem i dostawcę przesyłki.
 4. Sprzedawca przypomina, że zgodnie z art. 548. § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (Towarem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Towaru).
 5. Jeżeli Towar ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.
§ 6
Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy (zwrot Towaru)


 1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej można złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy oraz załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 4. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
Obowiązki Konsumenta


 1. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.
 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania).
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
Obowiązki Sprzedawcy


 1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów, przy czym Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu, w celu usprawnienia procesu zwrotu.
Ustawowe wyłączenie prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży


 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 Ustawy, tj. w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
§ 7
Rękojmia za wady fizyczne Towaru (Reklamacje)


 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru.
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży.
 3. Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady (niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży) można składać pisemnie na adres Sprzedawcy lub pocztą e-mail.
 4. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:
  1. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo
  2. żądać usunięcia wady; albo
  3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, o których mowa w pkt. 1 lub 2.
 5. Uprawnienia określone w ust. 5 pkt 1 lub 2 są pierwotne, a określone w pkt 3 dopiero następcze.
 6. Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności Towaru z Umową sprzedaży (wady fizycznej) Konsument powinien odesłać Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności.
 8. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego.
 9. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru.
 10. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
§ 8
Pozostałe prawa i obowiązki


 1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z infrastruktury Sklepu – Konta Klienta) w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Reklamacje, z tytułu niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży można składać pisemnie bezpośrednio na adres Usługodawcy lub pocztą e-mail na adres sklep@zielonykot.pl
 3. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.
 4. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.
 5. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń z terminem co najmniej 3 dni roboczych.
§ 9
Ogólne warunki korzystania ze Sklepu


 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi:
  1. przedstawienie oferty Sklepu,
  2. możliwość składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym i tym samym zawierania Umów sprzedaży na odległość,
  3. możliwość korzystania z Konta Klienta,
 2. Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt. 1-2 powyżej nie wymaga Rejestracji.
 3. Dostęp do usługi określonej w ust. 1 pkt. 3 powyżej wymaga dokonania Rejestracji.
 4. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
 5. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu internetowego, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:
  1. system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
  2. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
  3. zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
  4. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
  5. oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.
 6. 6. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta w celu:
  1. utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać Hasła, oraz
  2. dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów, oraz
  3. tworzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu.
§ 10
Rozstrzyganie sporów


 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
§ 11
Dane osobowe


 1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Usługodawcę z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek nie podanie wymaganych danych osobowych może uniemożliwić złożenie Zamówienia.
 4. Wszystkie udostępnione dane osobowe podlegają szczególnej ochronie.
 5. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do żądania ich aktualizacji lub zaprzestania przetwarzania.
§ 12
Postanowienia końcowe.


 1. Konsument ma prawo do negocjacji warunków postanowień Regulaminu. W celu realizacji tego uprawnienia Konsument powinien się skontaktować Usługodawcą za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty e-mail lub telefonicznie.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.
 4. Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Usługodawcy.


Wzór formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Data: ……………………………………………………

Adresat:

Dane teleadresowe:

KONTAKT
Zielony Kot
ul. Chmielna 26, 00-020 Warszawa

Email: sklep@zielonykot.pl
Telefon: +48 22 826 51 18
Mobile: +48 501 214 907
Tel/Fax: +48 22 826 62 57

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
Data odbioru Towaru:
Imię i nazwisko konsumenta:
Adres konsumenta:…………………………………
Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 
 Regulamin użytkownika karty podarunkowej oraz regulamin wirtualnej karty Klienta sklepu Zielony Kot


§ 1
Definicje


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18. rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 4. Karta Podarunkowa Zielony Kot (także „Karta Podarunkowa”) - karta oraz zawarta na niej wartość, które stanowią razem elektroniczny bon towarowy. Karta Podarunkowa Zielony Kot wydana jest na okaziciela i uprawnia Użytkownika do jej realizacji w Punkcie Sprzedaży,
 5. Wirtualna Karta Naszego Klienta - stały rabat przyznawany automatycznie po dokonaniu zakupów za minimum 300,01 zł
 6. Konto (Konto Klienta) – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, otrzymywać powiadomienia o zmianie statusu Zamówienia kontrolować i zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień;
 7. Nabywca - osoba, która w Punkcie Sprzedaży dokonuje przekazania środków na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości Karty Podarunkowej, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową Zielony Kot;
 8. Punkt Sprzedaży - punkt sprzedaży Towarów Usługodawcy, rozumiany zarówno jako tradycyjny sklep przy ul. Chmielnej 26 w Warszawie oraz Sklep Internetowy,
 9. Sklep Internetowy [Zielony Kot] (dalej także jako „Sklep” lub „Sklep Internetowy”) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.zielonykot.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług;
 10. Strona– Usługodawca lub Klient;
 11. Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;
 12. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;
 13. sługodawca lub Wydawca – Hanna Rochacka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „ZIELONY KOT Hanna Rochacka” ul. Chmielna 26 00-020 Warszawa, NIP 526-015-49-61, REGON 011012316,
 14. Użytkownik - każdorazowy użytkownik Karty Podarunkowej Zielony Kot;
 15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.
§ 2
Postanowienia ogólne


 1. Regulamin określa zasady korzystania z karty podarunkowej (dalej” Karta Podarunkowa”) oraz zasady odnoszące się do Wirtualnych Kart Klienta w związku z korzystaniem przez Klientów ze Sklepu Internetowego.
Wirtualna Karta Naszego Klienta i PRZECENY


§ 3
Zakres, warunki i zasady


 1. Wirtualną Kartę Naszego Klienta może otrzymać każdy Klient, który dokonał Rejestracji i zakupił biżuterię (Towary) w Sklepie Internetowym Zielony Kot za kwotę 300,01 zł lub wyższą.
 2. Kwota, o której mowa w ust. 1 powyżej odnosi się zarówno do Zamówienia jednorazowego, jak i sumy Zamówień zrealizowanych w okresie jednego roku.
 3. Posiadacz Wirtualnej Karty Naszego Klienta uzyskuje 7-procentowy rabat każdorazowo, przy zakupie dowolnej biżuterii w Sklepie Internetowym Zielony Kot. Rabat będzie automatycznie odliczany od ceny Towaru przy dodawaniu Towarów do koszyka Klienta.
 4. W przypadku Zamówień na Towary przecenione (zakładka Sklepu "Przeceny"), nie jest uwzględniany rabat promocyjny ani 7-procentowy rabat Wirtualnej Karty Naszego Klienta.
 5. Nabycie Karty Podarunkowej nie podlega rabatowi z tytułu Wirtualnej Karty Naszego Klienta oraz innym rabatom promocyjnym.
 6. Zamówienia biżuterii (Towarów) przy użyciu formy płatności Kartą Podarunkową Zielony Kot są objęte rabatami z tytułu posiadania Wirtualnej Karty Naszego Klienta lub innymi obowiązującymi w danym momencie promocjami .


Karta Podarunkowa Zielony Kot


§ 4
Zakres, warunki i zasady


 1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej Zielony Kot, po uiszczeniu przez Nabywcę odpowiedniej kwoty określającej wartość Karty Podarunkowej, a następnie do przyjmowania jej do realizacji w Punkcie Sprzedaży w okresie jej ważności.
 2. Zakup Karty Podarunkowej Zielony Kot może być dokonany wyłącznie w Punkcie Sprzedaży i tylko w Punkcie Sprzedaży może być ona używana.
 3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Karty Podarunkowej Zielony Kot. Zapłata za Kartę Podarunkową Zielony Kot może nastąpić gotówką lub za pomocą karty płatniczej lub karty kredytowej.
 4. W przypadku zakupu Karty Podarunkowej za pośrednictwem Sklepu Internetowego zapłata może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem przelewu bankowego, dokonanego przez Nabywcę lub z polecenia Nabywcy (przedpłata) lub przy odbiorze Karty Podarunkowej gotówką w przypadku wyboru sposobu płatności za pobraniem.
 5. Karty Podarunkowej Zielony Kot nie można zakupić przy użyciu innej Karty Podarunkowej Zielony Kot.
 6. Karty Podarunkowe mogą mieć wartość: 25 zł, 50 zł, 100 zł, 200 zł oraz 500 zł.
 7. Płatności Kartą Podarunkową można dokonywać wielokrotnie, aż do wyczerpania środków na karcie lub do zakończenia okresy ważności Karty Podarunkowej, w zależności, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.
 8. Aktywacja Karty Podarunkowej Zielony Kot następuje w Punkcie Sprzedaży, tj. bezpośrednio po wydaniu Nabywcy Karty Podarunkowej w sklepie stacjonarnym, Zielony Kot albo w przypadku zakupu w Sklepie w ciągu 24 godzin od zaksięgowania wpłaty z tytułu nabycia Karty Podarunkowej na rachunku bankowym Usługodawcy, o czym Nabywca zostanie niezwłocznie powiadomiony drogą mailową.
 9. Karta Podarunkowa Zielony Kot zachowuje ważność przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od dnia jej aktywacji.
 10. Karta Podarunkowa Zielony Kot nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona Wydawcy.
 11. W przypadku zwrotu Towarów nabytych przy pomocy realizacji Karty Podarunkowej Usługodawca zwraca należną kwotę przy pomocy Karty Podarunkowej o nominale równym wartości zwróconych Towarów
 12. .Karty Podarunkowe Zielony Kot są wydawane tylko i wyłącznie na okaziciela.
 13. .Karta Podarunkowa Zielony Kot w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Karta Podarunkowa Zielony Kot jest formą bonu towarowego.
 14. Dowodem nabycia Karty Podarunkowej jest wystawiany przez sklep Zielony Kot niefiskalny dokument potwierdzający nabycie Karty oraz jej nominał, a także datę nabycia Karty.
§ 5
Rozstrzyganie sporów


 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

§ 6
Dane osobowe


 1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Usługodawcę na zasadach określonych w Polityce Prywatności oraz z poszanowaniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
§ 7
Postanowienia końcowe


 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.